Povinně zveřejňované informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název 55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí  

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování

Zřizovatel – statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává městský obvod Plzeň 3

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

 3. Organizační struktura Škola se člení na vedení školy, pedagogické pracovníky a provozní zaměstnance.

Organizační struktura školy

4. Kontaktní spojení Kontakty

Kontakty

5. Případné platby lze poukázat  58135311/0100 – Školné

 8939311/0100 – Stravné

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ 22/23

Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ 23/24

6. IČO 70941581
7. Plátce daně z přidané hodnoty Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty 8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina

Příhoha ke zřizovací listině 2023

Dodatek ke zřizovací listině 2023

Příloha ke zřizovací listině 2022

Příloha ke zřizovací listině 2021

ŠVP k dispozici v MŠ

8.2 Rozpočet

Návrh rozpočtu 2024

Údaje o rozpočtu 55. MŠ 20/21

Rozpočet 55. MŠ 21/22

Údaje o rozpočtu 55.MŠ 21/22

9. Žádosti o informace Místo a způsob podání     viz příloha č. 2
10. Příjem podání a podnětů Žádost o poskytnutí informace

Kontakty

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106  

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

 

12. Úhrady za poskytování informací   12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací – viz příloha č. 5

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

Dosud nebylo řešeno

13. Licenční smlouvy Nejsou uzavřeny
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

Výroční zpráva2021

Vyrocni-zprava2022

Výroční zpráva2023

(výroční zprávy nejméně za dva poslední roky)