Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu. 55. mateřská škola Plzeň,příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí 

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování

Zřizovatel – statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Zřizovací listina

Příloha ke zřizovací listině

 3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura školy
4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Platby Školné a stravné
6. Identifikační číslo školy (IČ) 70941581
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty Údaje o rozpočtu ÚMO3 

ŠVP k dispozici v MŠ

Zřizovací listina

9. Žádosti o informace Žádost o poskytnutí informace
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání Kontakty
11. Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání

(viz rozhodnutí o nepřijetí)

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12. Formuláře Lze – vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ, 

stáhnout zde

Žádost o přijetí do MŠ http://www.mszapis.plzen.eu/

Přihláška ke stravování

Evidenční list dítěte

Odvolání

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení nejrůznějších životních situací 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ ( květen i v průběhu šk. roku) – elektronicky na https://mszapis.plzen-edu.cz/

Pověření k vyzvedávání dítěte

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106 

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107

15. Sazebník úhrad za poskytování informací 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Dosud nebylo řešeno

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 

(výroční zprávy nejméně za dva poslední roky)