Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu. 55. mateřská škola Plzeň,příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí  

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování

Zřizovatel – statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Zřizovací listina

Příloha ke zřizovací listině

Příloha ke zřizovací listině 2020

 3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura školy
4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Platby Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 20/21
6. Identifikační číslo školy (IČ) 70941581
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty Údaje o rozpočtu ÚMO3  

ŠVP k dispozici v MŠ

Zřizovací listina

9. Žádosti o informace Žádost o poskytnutí informace
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání Kontakty
11. Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání

(viz rozhodnutí o nepřijetí)

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12. Formuláře Lze – vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,  

stáhnout zde

Žádost o přijetí do MŠ http://www.mszapis.plzen.eu/

Přihláška ke stravování

Evidenční list dítěte

Odvolání

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení nejrůznějších životních situací  

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ ( květen i v průběhu šk. roku) – elektronicky na https://mszapis.plzen-edu.cz/

Pověření k vyzvedávání dítěte

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106  Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107
15. Sazebník úhrad za poskytování informací  

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací  

Dosud nebylo řešeno

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

(výroční zprávy nejméně za dva poslední roky)