Organizace vzdělávání                     

 

…aneb jak to u nás chodí: 

Přijímání dětí do naší školky: 

Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy navrhuje zřizovatel, je společná pro všechny školky v Plzni, ale vyhlašuje je ředitelka školy většinou v měsíci květnu.
O termínech je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a médií. O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ podle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to formou správního rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka rozhoduje o přijetí na základě kritérií o přijetí a může rozhodnout o přijetí na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců. Žádost a kritéria jsou uvedeny na webových stránkách MŠ a zřizovatele, žádost se přijímá v elektronické podobě.

 

Vnitřní uspořádání školy a charakteristika jednotlivých tříd:   

Snažíme se, aby třídy byly pokud možno věkově smíšené, protože to považujeme za přínosné pro celkový osobnostní rozvoj dětí. Zároveň nám to umožňuje, aby byli sourozenci či kamarádi v jedné třídě, pokud to je přání rodičů a je to v organizačních možnostech daného školního roku. Je také naším cílem, aby děti byly po celou dobu školní docházky ve stejné třídě a neměnili se jim pedagogové, nicméně někdy nás provozní podmínky nutí k malým změnám. 

 

 

Na každé třídě jsou vždy dva učitelé, které děti oslovují křestními jmény, aby pocit blízkosti a rodinného prostředí byl co největší. Pracovní doba učitelů je rozvržena tak, že jsou vždy 2 společně alespoň 2,5 hodiny denně, a to na řízenou činnost, pobyt venku a oběd, přičemž v případě potřeby (výlety, exkurze, divadelní představení) se tato doba společné práce na třídě prodlužuje.