Informace pro rodiče – školní rok 2020/21

 

Informace k zajištění bezpečnosti při realizaci přístavby MŠ

      Od 1. 12. 2020 je zpřístupněna cesta ke žluté budově. Prosíme, respektujte zákaz vstupu podél cesty.

 • zákonný zástupce opustí neprodleně MŠ při příchodu i odchodu dítěte do MŠ
 • je zakázán pohyb osob mimo vyznačené prostory a svévolné zdržování se v objektu MŠ
 • je zakázán vstup na herní prvky na zahradě

 

Kurz předplavecké výchovy začíná 6.10. 2020 (přerušen do odvolání)

Předplavecká výchova  – rodiče přihlášených dětí uhradí do 30. 9. 2020 zálohu 500,- za 1. pololetí na účet 58135311/0100

(do zprávy pro příjemce napište příjmení dítěte)

Platby školného a stravného jsou uvedeny v Informacích pro rodiče.

 

Dodatek k řádu školy pro školní rok 2020/21

Vzhledem k situaci COVID -19 vychází z „manuálu“ MŠMT

Zákonný zástupce dítěte :

 • aktualizuje telefonní číslo a emailovou adresu před nástupem dítěte do MŠ
 • bude využívat telefony na jednotlivé třídy k omlouvání dítěte a hlášení jakéhokoliv onemocnění dítěte
 • bude dbát na svoji zvýšenou osobní a respirační hygienu a především na dodržování základních hygienických pravidel u dětí (mytí rukou, kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku, nošení roušky)
 • nebude se zdržovat v šatně dětí déle, než je nezbytně nutné a bude dodržovat platné nařízení vlády a aktuální mimořádná opatření MZ (rouška ve vnitřních prostorách je povinná, vždy bude mít ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor, rouška … do odvolání)
 • dodržuje omezený počet lidí doprovázející dítě do MŠ (1 dospělý !) a popř. sourozenec  0-6 let
 • bude dbát na dodržování pravidel pro pobyt ve společných prostorách (nošení roušky, dodržování odstupu 2 m). V případě přeplněné šatny počká venku, až se uvolní prostory šatny dětí
 • zakázán vstup do prostor, které jsou určeny dětem (herny, hrací koutky, WC dětí a umývárny) dětí (týká se i zákonných zástupců dětí v adaptačním programu)
 • využívá dezinfekci rukou v prostorách šatny dětí
 • zajistí dítěti dostatečný počet roušek (v případě potřeby) – 1 čistou rouška zabalenou v čistém igelitovém sáčku bude mít dítě trvale uloženou v textilní tašce v šatně
 • nebude moci nechat dítě v MŠ, pokud budou patrné příznaky již při příchodu a nebude vpuštěn do budovy
 • bude neprodleně informován při jakémkoliv podezření na onemocnění dítěte a bude telefonicky vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte