Školní vzdělávací program

 

Trnkova kouzelná zahrada

Všechny třídy mají 5 hlavních společných témat, která jsou pedagogickými pracovníky vytvořena a stanovena na dobu neurčitou, a to do doby potřeby změnit je. Tvoří jednotný celek, který umožňuje integrované naplňování vzdělávacích cílů a který bezprostředně souvisí s životem dětí. BLUDIŠTĚ  jsme si vybrali jako symbol. Do bludiště se může vejít, pak se v něm ale bloudí, potkává, poznává, zastavuje, zjišťuje apod., ale vždycky se z něj dá vyjít ven a je-li potřeba, také se vrátit. Jen je třeba se naučit najít tu správnou cestu.

V kompetenci učitelů je vlastní výběr témat, která jsou plánována na období jednoho školního roku (rozpracována v třídních vzdělávacích programech) a která do celků obsahově zapadají. Časový rozsah je přizpůsoben náročnosti jednotlivých témat. Učitelé sami analyzují situaci a podmínky ve své třídě, cíleně pozorují projevy dětí a těmto skutečnostem přizpůsobují styl práce. S tématy se pracuje tak dlouho, dokud mají děti o činnosti zájem a dokud jim tyto činnosti něco přinášejí, a to vždy s ohledem na to, co je důležité a potřebné pro skupinu i jednotlivce. Samozřejmá je možnost doplňování programu v důsledku spontánně vzniklých situací.

 

 

 

Kultura je způsob života, proto chceme v dětech rozvíjet potřebu sdílení a podporovat rozvoj všech složek, které jsou při komunikaci a vzájemném porozumění potřeba (naslouchání, vyjadřování se, mimika, gesta…). Chceme podněcovat dětskou fantazii, představivost, tvořivost a schopnost řešit problémy. Také se zaměříme na prohlubování poznávání sebe samého – co cítíme, proč a co s našimi pocity dál. Zároveň si budeme všímat všeho krásného, co kolem nás je – doma, ve školce, v přírodě, v umění; a hledat ve zdánlivě obyčejných a běžných věcech něco mimořádného. Nechceme být s dětmi jenom pasivní konzumenti, chceme dětem zprostředkovat zkušenosti prožitku z tvorby něčeho krásného, i prožitky sounáležitosti při ocenění práce toho druhého.

 

Vydáme se do světa, abychom prozkoumali, co kolem nás je, proč to je a jak to funguje. Probádáme svět dětí i svět dospělých z různých stran a úhlů.  Jak žijeme, co rádi děláme, co se nám nelíbí a co bychom si naopak přáli. Když se nám bude chtít, uděláme si výlety do minulosti a třeba i budoucnosti.  A také za hranice. Budeme se učit informace získávat, pracovat s nimi a orientovat se v nich. Chceme děti seznámit i s nebezpečími, které ve světě mohou číhat, a naučit je, jak jim předcházet. Společně oslavíme různé svátky a seznámíme se s tradicemi předávanými z generace na generaci.  Při tom všem si budeme připomínat, že jeden je málo, že společně dokážeme mnohem víc. A i si to víc užijeme.  

 

 

Budeme děti seznamovat s životem v jeho rozmanitých podobách – se světem zvířat, rostlin, s životním prostředím. Chceme děti seznámit s ročními obdobími, přivést je ke vnímání krásy a proměnlivosti přírody a našeho vzájemného vztahu a závislosti. Rádi bychom v dětech vzbudili lásku a úctu ke všemu živému; vědomí, že jsme zodpovědní za své chování vůči druhým, přírodě i vůči sobě. Zároveň chceme pomocí společných zážitků posilovat vzájemné vztahy a radost, že jsme spolu. Také chceme podporovat jejich tělesnou zdatnost a pohybový rozvoj.

 

 

Chceme děti vést k poznávání sebe sama, své sounáležitosti s rodinou, městem, v němž žijeme, se společností druhých. Zároveň chceme dítěti napomoci nalézt místo v mateřské škole, navázat pozitivní vztah a komunikaci s učitelkami, personálem a ostatními dětmi. Chceme děti vést k potřebě být součástí společnosti a respektovat rozdílnost jednotlivců, podporovat v nich vědomí, že přestože jsme každý jiný, patříme k sobě. Chceme děti seznámit s tím, že ne všechno nám prospívá, a učit je rozhodovat se tak, aby to přineslo užitek jim i ostatním. Plánujeme též naučit je přiměřeně věku reagovat na nejrůznější situace, které mohou v životě nastat. 

 

 

A nejenom tam. Slony vnímáme jako symbol bezpečí, pomoci a ochrany ze strany někoho většího a silnějšího. Chceme vést děti ke vztahu s dospělými, ve kterém není žádné místo pro strach. Děti se mají naučit vyjadřovat své potřeby, dokázat požádat o pomoc a samozřejmě pomoc přiměřenou svým schopnostem poskytnout. To předpokládá, že si budou všímat svého okolí a rozvíjet své sociální a prosociální cítění. Zároveň u dětí zamýšlíme podporovat jejich přirozenou zvídavost a touhu poznávat a učit se něco nového, překonávat strach u neznámého a posilovat jejich zdravé sebevědomí.